PO IG 5.1

Fundacja VERDE była beneficjentem wsparcia w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

 Projekt „Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży nawierzchni sportowych i rekreacyjnych” o wartości 772 950,00zł (w tym dofinansowanie 552 135,00 zł), realizowany był w okresie 01.04.2013-31.03.2014 .

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej  gospodarki

Głównym celem projektu było wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami Klastra oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi (jednostkami naukowymi).

W ramach projektu istotnym komponentem było zakupienie zestawu do testowania sztucznej nawierzchni boisk sportowych, składającego się m.in. z testerów do badania oporu przy rotacji, odbijalności piłek czy głębokości wypełnienia murawy. Zestaw ten, na podstawie zapisów stosownego regulaminu, udostępniany jest członkom klastra celem prowadzenia przez nich prac badawczych w zakresie nawierzchni sportowych. Działanie to, kontynuowane do chwili obecnej, jest dobrym przykładem realizacji celów statutowych Fundacji.

Ponadto, w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla członków klastra w ramach budowy powiązań kooperacyjnych,
  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących obsłudze projektu (np. sprzęt komputerowy, meble biurowe, oprogramowanie), w tym wyposażenie sali konferencyjnej,
  • przygotowanie strategii rozwoju dalszych powiązań kooperacyjnych.