INNO4SPORT- Start projektu Inno4Sports

Od 01 czerwca 2018 łódzki Klaster Innowacyjnych Nawierzchni Sportowych VERDE jest polskim partnerem projektu Inno4Sports koordynowanego przez Sports and Technology Foundation z Holandii.

W ramach tego projektu, Województwo Łódzkie uczestniczy w procesie uczenia się dobrych praktyk w zarządzaniu sportem i aktywnością sportową od innych regionów Europy.

Głównym celem projektu jest poprawa działania klastrów B+R w dziedzinie sportu, poprzez wzmacnianie ich potencjału do współpracy w ramach poczwórnej helisy, a także tworzenie synergii z procesami inteligentnej specjalizacji, aby dokonać zmian w społecznej roli sportu i wykorzystać go jako motor wzrostu gospodarczego w regionie.

Działania projektu zawierają szeroki proces wymiany wiedzy obejmujący międzynarodowe spotkania i seminaria w 5 krajach partnerskich (Polska, Holandia, Węgry, Hiszpania, Finlandia).

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni interesariusze – instytucje, przedsiębiorcy, podmioty związane ze sportem oraz działalnością B+R w sporcie, którzy chcą zmienić politykę regionalną w zakresie obejmującym szeroko rozumiany sport i powiązane z nim działania B+R

W wyniku projektu zostanie opracowany Plan Działania, obejmujący możliwe zmiany w RPO WŁ 2014-2020 w ramach Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw ( Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje).

W Polsce głównym beneficjentem rozwiązań wypracowanych w ramach projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów dotyczących projektu dostępnych jest na stronach:

https://www.interregeurope.eu/inno4sports/

https://www.verde-klaster.eu/inno4sports

Projekt Inno4Sport jest realizowany w ramach Interreg Europa, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.