Polityka wspierania sportu i innowacji w mieście i regionie – nowe propozycje Klastra VERDE

Fundacja VERDE złożyła na ręce Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi szereg propozycji i rekomendacji dotyczących usprawnienia publicznych polityk na rzecz sportu i witalności. Przedstawione postulaty oparte są na doświadczeniu z prawie 10-letniej działalności Fundacji VERDE i prowadzonego przez nią klastra sportowego. Dziesiątki spotkań z członkami klastra i jego partnerami, a także interesariuszami sektora sportu i witalności z regionu łódzkiego jednoznacznie wskazują, iż lepsze, bardziej efektywne jego wspieranie jest z nadzieją wyczekiwane przez zaangażowane podmioty.
Pragniemy podkreślić, iż stosowane w propozycjach odniesienia do sektora lub branży sportu, witalności i rekreacji traktować należy możliwie szeroko. Przez „sektor sportowy” rozumiemy horyzontalny wycinek gospodarki i aktywności społecznej, związany z różnymi formami uprawiania sportu, aktywności fizycznej, promocją zdrowego trybu życia, witalnością i rekreacją. Jest to zatem obszar wysoce multidyscyplinarny, przenikający inne sfery życia publicznego, ekonomicznego i społecznego, zwłaszcza w ujęciu masowym. Celem Fundacji VERDE nie jest bowiem współkształtowanie polityk w zakresie sportu zawodowego, który posiada wyznaczone ramy prawne i instytucjonalne funkcjonowania, a także obszerne otoczenie administracyjne i biznesowe.